PRIVACYVERKLARING


Privacyverklaring van Bijenteelt vereniging West-Friesland, gevestigd te Hoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40625469.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.


De persoonsgegevens verwerkt zijn

  • naam
  • mailadres

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens, alleen met uw toestemming, voor de volgende doelen:

  • Het verspreiden van nieuwsbrief, uitnodigingen en meldingen

  • De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw aan vraag nieuwsbrief tot maximaal een jaar na afloop van lidmaatschap. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Neem contact op met de secretaris van de vereniging als u vragen heeft omtrent de privacyverklaring